Sevicii stomatologice gratuite în 2019

Spread the love

CONDIŢIILE ACORDĂRII PACHETULUI MINIMAL ŞI PACHETULUI DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU MEDICINĂ DENTARĂ A. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU MEDICINA DENTARĂ

NOTĂ: În cadrul grupei de vârstă peste 18 ani – numai pentru tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă, casele de asigurări de sănătate decontează 100% tarifele aferente serviciilor de medicină dentară pentru care în tabelul de mai sus este prevăzut procentul de 60%.
 1. Serviciile de medicină dentară prevăzute în pachetul de servicii de bază pot fi efectuate de oricare
  dintre medicii dentişti, cu excepţia celor de la codurile 18, 20 şi 22 din tabel.
 2. Serviciile de medicină dentară de urgenţă sunt prevăzute la codurile 2.2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14,
  14.1 şi 22, din tabel.
 3. Dentiştii acordă numai serviciile prevăzute la codurile 1, 2, 2.1, 4 şi 24 din tabel.
 4. Formula dentară:
  Dinţi permanenţi:
  11 incisiv central dreapta sus
  12 incisiv lateral dreapta sus
  13 canin dreapta sus
  14 primul premolar dreapta sus
  15 al doilea premolar dreapta sus
  16 primul molar dreapta sus
  17 al doilea molar dreapta sus
  18 al treilea molar dreapta sus
  21 incisiv central stânga sus
  22 incisiv lateral stânga sus
  23 canin stânga sus
  24 primul premolar stânga sus
  25 al doilea premolar stânga sus
  26 primul molar stânga sus
  27 al doilea molar stânga sus
  28 al treilea molar stânga sus
  31 incisiv central stânga jos
  32 incisiv lateral stânga jos
  33 canin stânga jos
  34 primul premolar stânga jos
  35 al doilea premolar stânga jos
  36 primul molar stânga jos
  37 al doilea molar stânga jos
  38 al treilea molar stânga jos
  41 incisiv central dreapta jos
  42 incisiv lateral dreapta jos
  43 canin dreapta jos
  44 primul premolar dreapta jos
  45 al doilea premolar dreapta jos
  46 primul molar dreapta jos
  47 al doilea molar dreapta jos
  48 al treilea molar dreapta jos
 5. Dinţi temporari
  51 – incisiv central dreapta sus
  52 – incisiv lateral dreapta sus
  53 – canin dreapta sus
  54 – molar dreapta sus
  55 – molar dreapta sus
  61 – incisiv central stânga sus
  62 – incisiv lateral stânga sus
  63 – canin stânga sus
  64 – molar stânga sus
  65 – molar stânga sus
  71 – incisiv central stânga jos
  72 – incisiv lateral stânga jos
  73 – canin stânga jos
  74 – molar stânga jos
  75 – molar stânga jos
  81 – incisiv central dreapta jos
  82 – incisiv lateral dreapta jos
  83 – canin dreapta jos
  84 – molar dreapta jos
  85 – molar dreapta jos
 6. În cazul dinţilor supranumerari se indică codul dintelui cu specificaţia “supranumerar”.
  Dată fiind incidenţa dinţilor supranumerari se admit la raportare maximum doi dinţi
  supranumerari/CNP/cod unic de asigurare
 7. Medicii de medicină dentară pot efectua radiografii dentare (retroalveolară şi panoramică)
  cuprinse în anexa nr. 17 la ordin ca o consecinţă a actului medical propriu, pentru asiguraţii pentru care
  este necesar a se efectua aceste investigaţii în vederea stabilirii diagnosticului, sau pe bază de bilet de
  trimitere de la un alt medic de medicină dentară, dacă au autorizaţiile necesare efectuării acestor
  servicii şi dotările necesare; decontarea acestor servicii se realizează din fondul aferent investigaţiilor
  medicale paraclinice în limita sumelor rezultate conform criteriilor din anexa nr. 20 la ordin.
  Pentru aceste servicii, furnizorii de servicii medicale de medicină dentară încheie cu casele de
  asigurări de sănătate acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale de medicină
  dentară.
 8. Pentru beneficiarii legilor speciale tarifele aferente serviciilor prevăzute la codurile 1, 2, 2.1., 3, 5,
  9 şi 13 se suportă din fond în mod diferenţiat, după cum urmează:
 • pentru beneficiarii Legii nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost
  înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945 – 1989, cu modificările
  ulterioare, procentul de 100% se decontează dacă serviciile au fost acordate în unităţi sanitare de stat,
  în caz contrar procentul decontat de casele de asigurări de sănătate este de 60%;
  146
 • pentru beneficiarii Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale
  invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procentul de
  100% se decontează dacă serviciile au fost acordate în unităţi medicale civile de stat sau militare, în
  caz contrar procentul decontat de casele de asigurări de sănătate este de 60%;
 • pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au
  contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au
  jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din
  noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977
  nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, procentul de 100% se decontează dacă
  serviciile au fost acordate în unităţi medicale civile de stat sau militare, din subordinea Ministerului
  Sănătăţii, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Afacerilor Interne, în caz contrar procentul
  decontat de casele de asigurări de sănătate este de 60%;
 • pentru celelalte categorii de asiguraţi beneficiari ai legilor speciale, procentul decontat de casele
  de asigurări de sănătate este de 100%;
 1. Tarifele pentru actele terapeutice prevăzute la codurile 2, 2.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 21 şi
  24 sunt corespunzătoare pentru o unitate dentară – pentru un dinte.
 2. Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă organizată conform
  legii.

B. PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE PENTRU MEDICINA DENTARĂ

NOTĂ: 1. Serviciile de medicină dentară prevăzute în pachetul minimal de servicii pot fi efectuate de oricare dintre medicii dentişti, cu excepţia celor de la codul 22 din tabelul de la litera B. 2. Dentiştii acordă numai serviciul prevăzut la codul 4 din tabelul de la litera B. 3. Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă organizată conform legii. 4. Persoanele beneficiare ale pachetului minimal suportă integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate – radiografii dentare şi tratamentul prescris.

C. PACHETUL DE SERVICII PENTRU PACIENŢII DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE/SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN/CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ, TITULARI DE CARD EUROPEAN DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE, ÎN PERIOADA DE VALABILITATE A CARDULUI, PENTRU PACIENŢII DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE/SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN / CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ, BENEFICIARI AI FORMULARELOR/ DOCUMENTELOR EUROPENE EMISE ÎN BAZA REGULAMENTULUI (CE) NR. 883/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI DIN 29 APRILIE 2004 PRIVIND COORDONAREA SISTEMELOR DE SECURITATE SOCIALĂ ŞI PENTRU PACIENŢII DIN STATELE CU CARE ROMÂNIA A ÎNCHEIAT ACORDURI, ÎNŢELEGERI, CONVENŢII SAU PROTOCOALE INTERNAŢIONALE CU PREVEDERI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII

 1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia
  Elveţiană, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a
  cardului, beneficiază în ambulatoriul de specialitate de medicină dentară, de serviciile medicale de
  medicină dentară prevăzute în tabelul de la lit. B din prezenta anexă, devenite necesare pe timpul
  şederii temporare în România.
 2. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia
  Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr.
  883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea
  sistemelor de securitate socială, beneficiază în ambulatoriul de specialitate de medicină dentară, de
  serviciile medicale de medicină dentară prevăzute în tabelul de la lit. A din prezenta anexă, în aceleaşi
  condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România.
 3. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale
  internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, pot beneficia după caz, de serviciile medicale de
  medicină dentară prevăzute în tabelul de la lit. A din prezenta anexă, sau de serviciile medicale de
  medicină dentară prevăzute în tabelul de la lit. B din prezenta anexă, în condiţiile prevăzute de
  respectivele documente internaţionale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *